ژانویه 19, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

شخم زنی خاک درختان سطح شهر اراک

انجام عملیات شخم زنی نوارهای جنگلی، کمر بند سبز و پارک های جنگلی سطح شهر اراک توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با توجه به این موضوع که حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز یکی از مهم ترین برنامه های سازمان می باشد، لذا در راستای توقف رشد علف های هرز و بهبود شرایط حاصلخیزی خاک، انجام عملیات گسترده شخم زنی با آغاز فصل بهار و رشد گیاهان توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در نوارهای جنگلی، کمر بند سبز و پارک های جنگلی سطح شهر اراک در حال انجام می باشد.