نوامبر 26, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

رنگ آمیزی دیوارهای آلوده سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ، در راستای زیبا سازی شهری ،رنگ آمیزی دیوار های آلوده در سطح شهر توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در حال انجام می باشد.