سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

نصب نیمکت در مناطق شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با توجه به اینکه نیمکت های شهری، شهر را به مکانی دلپذیر، برای زندگی تبدیل می کنند. لذا نصب نیمکت در مکان های مختلف شهر، این امکان را به مردم می دهد که در زمان های مورد نیاز، استراحتی کرده و از فضای اطراف لذت ببرند.در همین راستا با هدف زیبا سازی و استفاده شهروندان از محیط شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اقدام به جانمایی و نصب نیمکت در خیابان امام خمینی(ره) و بلوار فاطمیه نموده است.