سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

بازدید سرزده و دیدار صمیمانه دکتر کریمی شهردار اراک با پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک