سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

رنگ آمیزی و طراحی درب های آلوده سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ،به منظور تلطیف روحیه شهروندان گرامی و بهبود کیفیت بصری و با هدف زیبا سازی منظر شهری ، سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری اقدام به رنگ آمیزی و اجرای طرح چوب بر روی درب های فلزی آلوده در سطح شهر اراک نموده است.
لازم به ذکر است فعالیت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک جهت زیباسازی و رسیدگی به سیمای شهری در تمام نقاط شهر اراک با جدیت در حال انجام می باشد.