سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

معرفی سازمان

تاریخچه فعالیت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

مبحث نگهداری فضای سبز در شهر اراک ابتدا بصورت دایره فضای سبز و جزیی از شهرداری اراک بوده است در پی نیاز اساسی در تشکیل سازمان منسجم و متخصص در راستای حفظ فضای سبز شهری و عمومی و توسعه آن سازمان پارکها و فضای سبز در سال 1369 تاسیس گردید.و با جذب نیروی انسانی متخصص ابتدا در محل شهرداری اراک و سپس در سال 1370 به خیابان شیخ فضل اله نوری جنب پارک شهر منتقل گردید و از سال 1376 به کوی صنعتی منطقه یک محله چهل کاج ساختمان اداری (خانه سازی سکایی قدیم) نقل مکان نموده است.

مبحث بهسازی فضاهای شهری ، تبلیغات و مبلمان شهری و اجرای طرح های مورد نظر در شهر اراک ابتدا بصورت اداره زیباسازی و جزیی از شهرداری اراک بوده است  که در پی نیاز اساسی در تشکیل سازمان منسجم و متخصص سازمان زیباسازی از مورخه 23/11/90 تاسیس و به ساختمان اداری داخل پارک شهر اراک نقل مکان نمود .

بر اساس دستور العمل و چارت پیشنهادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در سال 1396 سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان زیباسازی ادغام گردیدند و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری کلانشهر اراک شکل گرفت.

از دستاوردهای این سازمان میتوان به افزایش سرانه فضای سبز ، ارتقای کیفی و کمی پارکها و رفیوژها و کمربندهای سبز و ارتقا کیفیت بصری مناظر و المان های شهری با رویکرد دانش محور اشاره نمود.

هم اکنون مدیریت این سازمان بر عهده جناب آقای احمد حسنی از مدیران با سابقه ،متعهد،و با تجربه شهرداری اراک می باشد.